Hjælp / UheldLog Ind

Forretningsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser for tjenester

Vær opmærksom på, at yderligere vilkår og betingelser gælder for de produkter og tjenester, der tilbydes på dette websted. Når du gennemser, ansøger om og følger et køb, bliver du gjort opmærksom på disse. Ved at bruge dette websted accepterer du disse betingelser for brug.

Webstedet drives under licens af Indigo Underwriters Danmark ApS.

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende et spørgsmål, der er angivet i disse betingelser, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller skrive til os.

 

Om os

Trackdayinsurance.com er et handelsnavn tilhørende Indigo Underwriters Danmark ApS (IUD). Indigo er et privatejet forsikringsbureau reguleret af Finanstilsynet med CVR nummer 39793679. Indigo Underwriters er en Lloyd's befuldmægtigede forsikringsmægler med aktive bindende fuldmagter til forskellige Lloyd's Syndikater. Du kan tjekke disse oplysninger på Det Centrale Virksomhedsregister.

Vi informere dig om enhver interessekonflikt, som vi måtte have med ethvert foreslået forsikringsselskab eller om en særlig aftale med dem, som ligger ud over vores normale vederlag.

 

Webstedets tilgængelighed

Webstedet er rettet mod dem, der kan få adgang til webstedet fra Den Europæiske Union (EU) og er kun beregnet til borgere i EU. Ansøgninger om produkter fra beboere bosiddende uden for EU. Ansøgninger om produkter fra ikke-engelske beboere bliver, medmindre andet er angivet, ikke accepteret.

Du må ikke bruge webstedet på nogen måde, der forårsager eller sandsynligvis forårsager, at adgangen afbrydes eller forringes, og du anerkender, at du er ansvarlig for elektronisk kommunikation, der sendes fra din computer.

Selvom vi har været omhyggelige med forberedelsen af webstedet, kan visse tekniske forhold være uden for vores kontrol. Vi kan ikke garantere, at du til enhver tid kan have uafbrudt eller fejlfri adgang til hele webstedet, at fejl vil blive afhjulpet, eller at webstedet eller serveren, der gør webstedet tilgængeligt, er virus- eller fejlfrit. Adgang kan begrænses eller service midlertidigt afbrydes for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller introduktion af nye produkter eller tjenester.

Ejerskab af alt materiale på webstedet

Trackdayinsurance.com/Indigo Underwriters Danmark ApS driver dette websted på licens. Licensgiveren er ejer af alle ophavsrettigheder, design, grafiske og tekstarrangementer, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes på webstedets indhold, medmindre andet er angivet. Webstedet er kun beregnet til ikke-kommerciel personlig brug. Du må ikke kommercielt udnytte, offentliggøre, distribuere, udtrække, genbruge eller reproducere nogen del af webstedet i nogen væsentlig form (herunder fotokopiering eller lagring i noget medium elektronisk) eller bruge det på nogen anden måde end i overensstemmelse med licensen til begrænset brug, der er angivet i vores meddelelse om ophavsret. 

Billeder, logoer, navne og varemærker på webstedet er proprietære mærker, der ejes af licensgiveren, der har givet licens til Trackdayinsurance.com/Indigo Underwriters Danmark ApS. Medmindre andet er aftalt skriftligt, anses intet på webstedet for at give en person en licens eller ret til at bruge et sådant billede, logo, navn eller varemærke, og al sådan brug kan udgøre en krænkelse af indehaverens rettigheder.

Interferens eller adgang til webstedet med det formål at ødelægge, beskadige eller nægte service fra webstedet eller til anden kommerciel fordel skal tages alvorligt, og vi skal træffe sådanne foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte webstedet mod sådanne aktiviteter for at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder. Du anerkender, at erstatning muligvis ikke er et tilstrækkeligt middel mod en krænkelse af sådanne rettigheder fra din side, og at vi er berettiget til retsmidler i form af påbud, naturalopfyldelse, ordrer om at tilbagelevere krænkende kopier og al anden lovbestemt eller rimelig afhjælpning for enhver truet eller faktisk overtrædelse, og at intet bevis for erstatning for konkret dokumenterede tab er nødvendigt for at påberåbe sig sådanne retsmidler.

 

Vilkår og betingelser for produktet

Indholdet på webstedet udgør ikke et tilbud fra os om at sælge produkter og tjenester. Din anmodning om at købe et produkt repræsenterer et tilbud fra dig og er underlagt vilkårene og betingelserne for det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste, som vi kan acceptere eller afvise. Når du har foretaget en anmodning via webstedet om at købe produktet eller tjenesten, og forudsat at et sådant produkt eller en sådan tjeneste er tilgængelig for dig, og dit tilbud accepteres, modtager du bekræftelse på dit køb.

Oplysningerne og beskrivelserne på webstedet repræsenterer ikke nødvendigvis fuldstændige beskrivelser af alle vilkår, betingelser og undtagelser, og den præcise dækning, der ydes (hvis relevant), skal medtages i din bekræftelse af dækning og/eller andre betingelser, der udstedes til dig. 

For at undgå gentagelse af ord, der anvendes i dette dokument, omfatter udtrykket "forsikring" genforsikring og andre risikooverførselsprodukter. Udtrykket "forsikringsgiver" omfatter ethvert forsikringsselskab, genforsikringsselskab eller anden kategori eller risikoindehaver, alt efter hvad der er relevant for dine behov.

Hvis du ansøger om et produkt, der er beskrevet på webstedet, skal disse betingelser for brug læses sammen med andre vilkår og betingelser vedrørende det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser for brug og de specifikke produkt- eller servicevilkår og -betingelser, har sidstnævnte forrang.

 

Din dokumentation

Når forsikringsaftalerne er gennemført på dine vegne, sender vi dig automatisk din bekræftelse af dækningen. Dette bliver sendt til din Trackdayinsurance.com konto. Du bør kontrollere dette dokument og sikre dig, at det er helt i overensstemmelse med din forståelse, krav og behov. Alt, der afviger fra din forståelse og instruktioner, skal straks meddeles til os.

Ved at indgå en forsikringsaftale påtager du dig visse forpligtelser og giver visse beføjelser til Indigo Underwriters Danmark ApS. Intet i forsikringspolicens vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

 

Eksterne links

Vi kan levere links til andre websteder, der ikke er under vores kontrol. Disse links er gives til dig for nemheds skyld. Når du aktiverer disse links, forlader du webstedet. Vi godkender eller tager ikke ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder eller tilgængeligheden af disse websteder, og vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide ved at bruge disse websteder. Hvis du beslutter dig for at få adgang til linkede websteder, sker dette for egen risiko.

 

Brug af underagenter

Hvor vi finder det hensigtsmæssigt og til din fordel, kan det være nødvendigt for os at anmode en anden mere lokaliseret eller specialiseret forsikringsmægler eller mellemmand til at fungere som vores underagent og hjælpe os med at tegne en forsikringsaftale. For eksempel kræver mange lande, at der anvendes lokale formidlere for at få adgang til lokale forsikringsmarkeder. I sådanne tilfælde giver vi dig specifikke instrukser til sådanne underagenter for at opfylde dine forsikringskrav.

 

Procedurer angående skader

Oplysninger om skader, der skal anmeldes til forsikringsgiver i henhold til vilkårene i den arrangerede forsikringsaftale, skal straks meddeles os online. Hvor det er relevant, giver vi dig en skriftlig bekræftelse af forsikringsgivers accept af kravets størrelse, før vi foretager betaling for et krav til dig og overfører penge direkte til den relevante part. Du skal være opmærksom på, at vi kan udføre en begrænset service for forsikringsgiver i forhold til forsikringsselskabernes skaderådgivere (f.eks. taksatorer og advokater) ved at videresende instrukser, formidle rapporter og opkræve gebyrer eller andre udlæg, hvor vi mener, at dette ikke bør skabe en interessekonflikt. Hvis vi mener, at der kan opstå en interessekonflikt, afstår vi fra at udføre nogen (yderligere) tjeneste for forsikringsgiver(e), medmindre andet er aftalt.

 

Fortrolighed og databeskyttelse

Vi har forpligtet os til at overholde GDPR i al vores omgang med alle kunders personoplysninger. 

Alle oplysninger, som du giver os, bliver ikke brugt eller videregivet af os til andre parter, undtagen i et normalt forløb med forhandling, vedligeholdelse eller fornyelse af en forsikringsaftale på dine vegne eller til håndtering af krav i henhold dertil, medmindre vi har fået det nødvendige samtykke fra dig, eller vi er forpligtet til at videregive oplysningerne af en domstol med kompetent jurisdiktion eller regering eller tilsynsorgan, der har den nødvendige myndighed over os, eller oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige eller er modtaget af os fra en tredjepart, der ikke er underlagt tavshedspligt. Vi agter at tage passende skridt til at opretholde sikkerheden af dine fortrolige dokumenter og oplysninger i vores besiddelse.

Gennem din brug af webstedet accepterer du, at personlige oplysninger, der leveres, bliver behandlet i overensstemmelse med vores fortroligheds- og sikkerhedserklæring

 

Forsikringsgivers solvens

Vi tegner kun forsikringer hos Lloyd’s Europe. Selvom de oplysninger, som Indigo Underwriters Danmark ApS er afhængig af, indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, og selskabet gør sig alle rimelige bestræbelser på nøje at gennemgå disse oplysninger for at beskytte vores kunders interesser, kan forudsigeligheden af solvensen ikke garanteres. Den eller de forsikringsgiveres økonomiske situation kan naturligvis ændre sig, efter at forsikringsaftalen er indgået. De undertegnede forsikringsselskabers forpligtelser i henhold til denne police er solidarisk og er udelukkende begrænset til omfanget af deres individuelle underskrifter. En underskrivende forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tegning af et medtegnende forsikringsselskab, der af en eller anden grund ikke opfylder alle eller en del af sine forpligtelser.

 

Pligten til at udvise rimelig omhu for ikke at forvanske de oplysninger, du har givet os

Loven om forbrugerforsikring:
Da vi besluttede at acceptere denne police og fastsætte vilkår og præmie, har vi stolet på de oplysninger, du gav os. Du skal være omhyggelig, når du besvarer eventuelle spørgsmål, vi stiller, ved at sikre, at alle angivne oplysninger er nøjagtige og fuldstændige. Hvis vi fastslår, at du bevidst eller hensynsløst har givet os falske eller vildledende oplysninger, behandler vi denne police, som om den aldrig har eksisteret, og afviser alle krav. Hvis vi fastslår, at du skødesløst har givet os falske eller vildledende oplysninger, kan det påvirke din police og alle krav i negativ retning. For eksempel kan vi (1) behandle denne police, som om den aldrig havde eksisteret, nægte at betale alle krav og returnere den betalte præmie. Det gør vi kun, hvis vi giver dig en forsikringsdækning, som vi ellers ikke ville have tilbudt. (2) ændre vilkårene for din forsikring. Vi kan anvende disse ændrede vilkår, som om de allerede var på plads, hvis et krav er blevet negativt påvirket af din uagtsomhed, (3) reducere det beløb, vi betaler for et forsikringskrav i forhold til den præmie, du har betalt, tolererer den præmie, vi ville have opkrævet hos dig, eller (4) annullere din police i overensstemmelse med betingelsen om retten til at annullere, der er angivet i dit forsikringsdokument.

Vi skriver til dig, hvis vi har til hensigt at behandle din police, som om den aldrig har eksisteret, eller hvis vi har brug for at ændre vilkårene i din police.

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger, du har givet os, er unøjagtige, skal du informere din mægler så hurtigt som praktisk muligt.

 

Vores honorarer, vederlag og andre indtægter

Vores to primære vederlagsmetoder for forsikringsformidleres tjenester er i form af provision, en andel af den betalte præmie, som vi har tilladelse til af forsikringsgiver, og/eller et aftalt honorargrundlag. Andre indtægtskilder omfatter dem, der stammer fra renter optjent på banksaldi eller visse kreditomkostninger og udgiftsgodtgørelser fra forsikringsgivere til styring og administration af visse underaftaler, dækninger, bindende fuldmagter og andre lignende faciliteter, herunder krav, der måtte opstå i henhold dertil, som vi alle mener muliggør mere effektiv service og konkurrencedygtige vilkår, der skal leveres til de kunder, for hvem vi anser brugen af sådanne faciliteter passende. Forsikringsgivere, som vi forsikrer hos på dine vegne, kan til gengæld anmode os om at købe fakultativ genforsikring for deres regning. Denne genforsikring er en særskilt og specifik aftale, for hvilke(n) vederlag kan betales separat af forsikringsgiver(e) eller genforsikringsselskab(er). Nogle forsikringsgivere kan tillade os incitamentsprovisioner ud over gebyrer eller provisioner, som vi modtager. Sådanne incitamentsprovisioner kan baseres på rentabilitet, præmieindtægters volumen og/eller vækst. Incitamentsprovisioner kan også betales for at afspejle administrativ effektivitet på tværs af en portefølje af virksomheder, der er placeret hos en forsikringsgiver. Uanset incitamentsprovisionernes effektivitet anerkender vi, at vores overordnede ansvar er at fremme forsikringstagerens bedste interesse i at vælge forsikringsgiver.

For en oversigt over gebyrer og aktuelle priser, se venligst vores hjemmesides afsnit "Gebyrer og afgifter".

I tilfælde af en fejl i pris, produkt eller service forbeholder vi os retten til at annullere denne aftale, men dette vil naturligvis være uden ansvar over for dig, og der tilbydes refusion.

 

Betalingsmetoder

Alle vores forsikringsprodukter kan købes mod betaling af præmie. Dette kan gøres sikkert online ved hjælp af et debet- eller kreditkort. Vi accepterer de mest anvendte kort, men IKKE American Express. Vores dokumentation for bekræftelse af dækning beskriver det beløb, der er trukket på dit kort.

Vi opbevarer ikke kreditkortoplysninger, hvor betalinger foretages over hjemmesiden via Stripe. Bortset fra under ekstraordinære omstændigheder foretages enhver refusion, vi yder for alle produkter, du har købt med kreditkort, tilbage til den kreditkortkonto, der blev brugt til at foretage det oprindelige køb. Dette gøres via Stripes sikkerhed.

 

Klager

Vi har til enhver tid til hensigt at levere en høj standard af service. Hvis du ønsker at indgive en klage, gør vi vores bedste for at sikre, at den håndteres retfærdigt og hurtigt af en højtstående og uafhængig medarbejder. Vi har en formel klageprocedure, der overholder det danske finanstilsyns krav, som vi sender dig efter anmodning.

Hvis du er utilfreds og ønsker at klage, bedes du kontakte os direkte i første omgang, enten pr. brev, e-mail: [email protected] eller tlf.: +45 44 229 911.

Du kan også rette dit krav til forsikringsselskabet Lloyd’s Insurance Company S.A. på 

Head of Complaints Management Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium. 

Tel: +32 (0)2 227 39 40 

Email: [email protected]

 

Hvis du fortsat  er utilfreds efter modtagelse af den endelige afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Deres kontaktoplysninger er:

Ankenævnet for Forsikring 

Østergade 18, 2 1100 København K

Tlf.: +45 33 15 89 00 

Email: [email protected]

Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk 

Hvis du har købt din forsikring online kan du muligvis også klage via Eu’s Onlinetvistbilæggelse (OTB) platform. Hjemmesiden for OTB-platformen er www.ec.europa.eu/odr.

 

Kompensationsordning for finansielle tjenesteydelser (skadesgarantifonden)

Vi er dækket af skadesgarantifonden. Du kan være berettiget til kompensation i henhold til ordningen, hvis vi ikke kan opfylde vores forpligtelser. Dette afhænger af sagens art og omstændighederne ved kravet.

Alle detaljer og yderligere oplysninger om ordningen kan fås hos Garantifonden, 

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

Telefon: +45 41 91 91 91

Email: [email protected].

 

Ansvarsfraskrivelse

Vi sørger for at sikre, at webstedet er nøjagtigt og opdateret; dog er alle garantier (hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede) og alt ansvar over for dig med hensyn til webstedet, dets indhold og din brug af det samme udelukket i det af loven videst muligt tilladte omfang.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre webstedet og disse betingelser for brug uden varsel. Alle sådanne ændringer træder i kraft, når ændringerne er blevet offentliggjort på dette websted. Da disse betingelser for brug til enhver tid kan opdateres, foreslår vi, at du bruger et øjeblik til at se dem igen, når du besøger webstedet.

Hvis nogen af disse bestemmelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, anses den pågældende bestemmelse for slettet og påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Bemærk, at denne ansvarsfraskrivelse ikke påvirker dine lovbestemte rettigheder vedrørende produkter eller tjenester, du køber fra dette websted.

 

Afkald

Hvis du overtræder disse betingelser for brug, og vi ikke straks træffer foranstaltninger mod dig, har vi stadig ret til at håndhæve vores rettigheder og retsmidler i forbindelse med en sådan overtrædelse eller en efterfølgende overtrædelse.

 

Jurisdiktion og lov

Disse betingelser for brug er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov. Tvister, der opstår her, er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.